PRIVLAKA

Kutak za iznajmljivače

TURISTIČKA PRISTOJBA ZA 2021. GODINU

TZ Općine Privlaka
Turistička pristojba za 2021. godinu, utvrđuje se u sljedećim iznosima:

TURISTIČKA PRISTOJBA U KUNAMA PO OSOBI I NOĆENJU:

Noćenje u smještajnom objektu u kojem se obavlja ugostiteljska djelatnost po osobi:

Razdoblje01.04. do 30.09.Ostalo razdoblje
Iznos turističke pristojbe10,00 kn10,00 kn

Noćenje u smještajnom objektu iz skupine Kampovi (Kampovi i Kamp odmorišta) po osobi:

Razdoblje01.04. do 30.09.Ostalo razdoblje
Iznos turističke pristojbe8,00 kn8,00 kn

UPUTE ZA IZNAJMLJIVAČE

Nakon ishodovanja Rješenja o odobrenju za pružanje ugostiteljskih usluga u domaćinstvu iznajmljivač je dužan:

1. Vidno istaknuti na ulazu u objekt ili u neposrednoj blizini, na propisani način, natpis s oznakom vrste i kategorije objekta, utvrđene rješenjem nadležnog ureda.
Ploče se naručuju kod ovlaštenih proizvođača. Zahtjevu za ploču prilaže se kopija rješenja o kategorizaciji i kopija uplatnice.
• ROBI svjetleće reklame, Zadar, Put Nina 143, tel. 023/220-655, fax 023/220-654, IBAN: HR7123600001101984276 ili
• “KORDUN MARKETING” d.o.o. Karlovac, Matka Laginje 10, tel: 047/645-561, fax: 047/ 645-559 IBAN: HR8525000091101262713

2. Istaknuti u svakom objektu naznaku vrste i kategorije objekta, cijene usluga koje nudi, informaciju da je turistička pristojba uključena u cijenu te se pridržavati istaknutih cijena.

3. Utvrditi normative namirnica, pića i napitaka za pojedino jelo, piće i napitak, ako takve usluge pruža, i pružiti usluge po utvrđenim normativima, normativ za vrijeme rada imati u objektu te na zahtjev normativ predočiti gostu.

4. Izdati gostu čitljiv i točan račun s naznačenom vrstom, količinom i cijenom, odnosno odobrenim popustom, pruženih usluga za svaku pruženu uslugu, osim u slučaju ako račun za usluge pružene gostu izdaje turistička agencija.

5. Voditi popis gostiju na propisani način. Popis gostiju vodi se u obliku uvezane knjige ili u elektroničkom obliku. Po uspostavi eVisitora, popisom gostiju smatra se i popis turista koji se vodi za pojedinu fizičku osobu koja pruža usluge smještaja u domaćinstvu.

6. Omogućiti gostu podnošenje pisanog prigovora u objektu i bez odgađanja pisanim putem potvrditi njegov primitak te omogućiti gostu podnošenje pisanog prigovora putem pošte, telefaksa ili elektroničke pošte, u objektu vidljivo istaknuti obavijest o načinu podnošenja pisanog prigovora, u pisanom obliku odgovoriti na prigovor u roku od 15 dana od dana zaprimljenog prigovora te voditi i čuvati evidenciju prigovora gostiju godinu dana od dana primitka pisanog prigovora.

7. Ako pruža usluge pansiona ili polupansiona, ispunjavati uvjete propisane posebnim propisima o hrani, osim postupka upisa u upisnik registriranih objekata u poslovanju s hranom.

8. Pružati ugostiteljske usluge koje su utvrđene rješenjem nadležnog ureda.

9. Prilikom oglašavanja i reklamiranja usluga i isticanja poruka u promidžbenim materijalima, iznajmljivač smije koristiti samo oznaku propisane vrste i kategoriju objekta koja je utvrđena rješenjem nadležnog ureda.

10. Iznajmljivaču je zabranjeno usluživanje, odnosno dopuštanje konzumiranja alkoholnih pića, drugih pića i/ili napitaka koji sadržavaju alkohol u objektu osobama mlađim od 18 godina, uz obvezu na vidljivom mjestu u objektu istaknuti oznaku o zabrani njihovog usluživanja, odnosno konzumiranja alkohola osobama mlađim od 18 godina.

11. Za svaki apartman u objektu izložiti plan evakuacije, na unutarnjoj strani ulaznih vrata ili u neposrednoj blizini. To može biti i tlocrt smještajne jedinice na kojem je potrebno označiti smjer izlaska iz apartmana ili zgrade, znakom „Izlaz-Exit“.

12. Istaknuti na vidljivom mjestu kutiju prve pomoći, jednu za čitavi objekt.

13. Iznajmljivač je dužan prijaviti turiste nadležnoj turističkoj zajednici. Iznajmljivač je dužan u roku od 24 sata po dolasku prijaviti turističkoj zajednici sve osobe kojima pruža uslugu noćenja, te u roku od 24 sata odjaviti njihov boravak. Prijava i odjava turista obavlja se putem izravnog pristupa sustavu eVisitor ili neposredno u nadležnoj turističkoj zajednici. On-line prijava: www.evisitor.hr

14. Iznajmljivač je dužan platiti godišnji paušalni iznos turističke pristojbe.
Paušalni iznos turističke pristojbe uplaćuju se u tri jednaka obroka, s time da prvi obrok dospijeva 31. srpnja, drugi 31. kolovoza, a treći 30. rujna tekuće godine.
Osobe koje pružaju ugostiteljske usluge u domaćinstvu ili na obiteljskom poljoprivrednom gospodarstvu plaćaju godišnji paušalni iznos turističke pristojbe za svaki krevet (glavni i pomoćni) i smještajnu jedinicu u kampu i kamp-odmorištu odnosno prema kapacitetu u objektu za robinzonski smještaj koji se koriste za pružanje usluga smještaja sukladno posebnom propisu kojim se uređuje obavljanje ugostiteljske djelatnosti.

Iznos turističke pristojbe za osobe koje pružaju ugostiteljske usluge u domaćinstvu (paušal) ili na obiteljskom poljoprivrednom gospodarstvu iznosi:

Smještaj u domaćinstvu po krevetu (za svaki krevet - glavni i pomoćni)Smještaj na obiteljskom poljoprivrednom gospodarstvu - po krevetu
Godišnji paušalni iznos turističke pristojbe350,00 kn200,00 kn
Smještaj u domaćinstvu u kampu i u objektu vrste kamp odmorište ili kamp odmorište – robinzonski smještaj - za svaku smještajnu jedinicuSmještaj na obiteljskom poljoprivrednom gospodarstvu u kampu i u objektu vrste kamp odmorište ili kamp odmorište – robinzonski smještaj - za svaku smještajnu jedinicu
Godišnji paušalni iznos turističke pristojbe500,00 kn250,00 kn

Primatelj: TZ Općine Privlaka
Broj računa primatelja: HR5810010051757404744
Model: 67
Poziv na broj odobrenja: upisuje se OIB iznajmljivača i šifra objekta
Opis plaćanja: uplata paušalnog iznosa turističke pristojbe

15. Članarina u 2021. godini 

Sukladno Zakonu o članarinama u turističkim zajednicama (NN 52/19) koji propisuje paušalno plaćanje turističke članarine za osobe koje pružaju ugostiteljske usluge u domaćinstvu i na OPG-u, te Pravilnika o godišnjem paušalnom iznosu članarine za osobe koje pružaju ugostiteljske usluge u domaćinstvu i na obiteljskom poljoprivrednom gospodarstvu (NN 14/20) visine godišnjeg paušalnog iznosa članarine za: 

  • Smještaj u domaćinstvu – po krevetu - 45,00 kuna 
  • Smještaj na OPG-u - po krevetu - 30,00 kuna 
  • Smještaj u domaćinstvu u kampu i u objektu vrste kamp odmorište ili kamp odmorište - robinzonski smještaj - za svaku smještajnu jedinicu - 80,00 kuna 
  • Smještaj na OPG-u u kampu i u objektu vrste kamp odmorište - robinzonski smještaj - za svaku smještajnu jedinicu - 60,00 kuna Godišnji paušalni iznos članarine je umnožak najvećeg broja kreveta, odnosno najvećeg broja smještajnih jedinica u kampu i kamp odmorištu i u objektu za robinzonski smještaj u prethodnoj godini, koji su utvrđeni Rješenjem za pružanje ugostiteljskih usluga u domaćinstvu ili na OPG-u i iznosa članarine. 

Paušalni iznos članarine za pomoćne krevete umanjuje se za 50% - odnosi se na pomoćne krevete koji se nalaze u izreci Rješenja za iznajmljivanje. Na pomoćne krevete koji se nalaze u obrazloženju Rješenja za iznajmljivanje ne plaća se turistička članarina. 

Godišnji paušalni iznos turističke članarine može se uplatiti jednokratno do 31. srpnja tekuće godine ili u tri jednaka obroka ( dospijevaju 31.07., 31.08. i 30.09. ) Osobe koje pružaju ugostiteljske usluge u domaćinstvu ili na OPG-u dostavljaju nadležnoj Poreznoj upravi posebni Obrazac TZ 2. Obrazac TZ 2 podnosi se nadležnoj Poreznoj upravi do 15. siječnja tekuće godine za prethodnu godinu u kojoj je u obvezi obračunati i uplatiti članarinu turističkoj zajednici. 

Podaci za plaćanje turističke članarine: 

Primatelj: TZ Općine Privlaka 

Broj računa primatelja: HR2010010051757427156 

Model: 67 

Poziv na broj odobrenja: upisuje se OIB iznajmljivača 

Opis plaćanja: Uplata turističke članarine 

Obrazac TZ 2.docx

16. Iznajmljivač je dužan prijaviti se u Registar poreznih obveznika u roku 8 dana od dana izdavanja Rješenja – obrazac RPO-1.

Način na koji se mogu oporezivati ugostiteljske usluge u domaćinstvu od iznajmljivanja:

• paušalno
• na način propisan za dohodak od samostalne djelatnosti prema podatcima iz poslovnih knjiga i evidencija,
• kao obveznik poreza na dobit

Dohodak koji ostvaruju građani od pružanja ugostiteljskih usluga u domaćinstvu može se oporezivati paušalno samo pod uvjetom da građanin nije obveznik PDV-a. Paušalni porez na dohodak plaća se prema registriranim osnovnim krevetima i ne ovisi o razdoblju obavljanja djelatnosti, niti o broju ostvarenih noćenja. Pomoćni kreveti oslobođeni su plaćanja paušalnog iznosa poreza. Porez se obračunava i uplaćuje prema mjestu prebivališta iznajmljivača. Uplate se vrše na temelju Rješenja Porezne uprave. Datumi dospijeća: 31.03., 30.06., 30.09. i 31.12.

Izračun godišnjeg paušala poreza za Privlaku: broj kreveta (ili kamp jedinica) x 255,00 kn

Napomena: svota godišnjeg paušalnog poreza na dohodak uvećava se za iznos prireza porezu na dohodak kada je prirez propisan gradskom ili općinskom odlukom prema prebivalištu ili uobičajenom boravištu poreznog obveznika poreza na dohodak.

Iznajmljivač koji pruža usluge u domaćinstvu, te na toj osnovi plaća porez na dohodak u godišnjoj paušalnoj svoti, mora voditi knjigu Evidencija o prometu (obrazac EP). Evidencija o prometu je evidencija o izdanim računima, a vodi se kronološki prema nadnevku izdanih računa, i to posebno za svaku kalendarsku godinu. Građanin-iznajmljivač kao porezni obveznik dužan je u Evidenciji o prometu na kraju svakog dana evidentirati sve izdane račune, bez obzira na to jesu li naplaćeni ili ne.

Privlaka, 01.01.2021.

Prikupljanje osobnih podataka radi evidentiranja u sustavu eVisitor

Korisni obrasci:

Cjenik u kn

Obrazac EP

Obrazac RPO-1

Obrazac TZ

Kućni red

Zahtjev za pružanje ugostiteljskih usluga u domaćinstvu

Odjava odobrenja za pružanje ugostiteljskih usluga u domaćinstvu

Pomoćni kreveti - Izjava

Pomoćni kreveti - Zahtjev

Ured državne uprave u Zadarskoj županiji

Korisne službe:

  • Ured državne uprave u Zadarskoj županiji, Odjel za ugostiteljstvo i turizam, Josipa Strossmayera 20, 23000 Zadar, tel: 023/350-182, fax: 023/350-150; e-mail: turizam@udu-zz.hr; www.udu-zz.hr
  • Porezna uprava Zadar, Ante Starčevića 9, 23000 Zadar, tel. 023/350-150, tel2: 023/350-144, tel3: 023/350-145
  • Pododsjek za ugostiteljstvo i turizam
Stay Safe Croatia How to enter Croatia Logo Covid Testing Zadar