Upute za iznajmljivače

BORAVIŠNA PRISTOJBA ZA 2019. GODINU

TZ Općine Privlaka
Boravišna pristojba za 2019. godinu, utvrđuje se u sljedećim iznosima:

BORAVIŠNA PRISTOJBA U KUNAMA PO OSOBI I NOĆENJU:

Glavna sezona
01.01. – 31.12.
9,00 kn Djeca do 12 godina – ne plaćaju
Djeca od 12-18 godina – 50%

Visina boravišne pristojbe koju plaćaju osobe koje noće u ugostiteljskom objektu iz skupine Kampovi (Kampovi i Kamp odmorišta), utvrđuje se u sljedećim iznosima:

Glavna sezona
01.01. – 31.12.
7,00 kn Djeca do 12 godina – ne plaćaju
Djeca od 12-18 godina – 50%

 

UPUTE ZA IZNAJMLJIVAČE

Nakon ishodovanja Rješenja o odobrenju za pružanje ugostiteljskih usluga u domaćinstvu iznajmljivač je dužan:

1. Vidno istaknuti na ulazu u objekt ili u neposrednoj blizini, na propisani način, natpis s oznakom vrste i kategorije objekta, utvrđene rješenjem nadležnog ureda.
Ploče se naručuju kod ovlaštenih proizvođača. Zahtjevu za ploču prilaže se kopija rješenja o kategorizaciji i kopija uplatnice.
• ROBI svjetleće reklame, Zadar, Put Nina 143, tel. 023/220-655, fax 023/220-654, IBAN: HR7123600001101984276 ili
• “KORDUN MARKETING” d.o.o. Karlovac, Matka Laginje 10, tel: 047/645-561, fax: 047/ 645-559 IBAN: HR8525000091101262713

2. Istaknuti u svakom objektu naznaku vrste i kategorije objekta, cijene usluga koje nudi, informaciju da je boravišna pristojba uključena u cijenu te se pridržavati istaknutih cijena.

3. Utvrditi normative namirnica, pića i napitaka za pojedino jelo, piće i napitak, ako takve usluge pruža, i pružiti usluge po utvrđenim normativima, normativ za vrijeme rada imati u objektu te na zahtjev normativ predočiti gostu.

4. Izdati gostu čitljiv i točan račun s naznačenom vrstom, količinom i cijenom, odnosno odobrenim popustom, pruženih usluga za svaku pruženu uslugu, osim u slučaju ako račun za usluge pružene gostu izdaje turistička agencija.

5.

Voditi popis gostiju

na propisani način. Popis gostiju vodi se u obliku uvezane knjige ili u elektroničkom obliku. Po uspostavi eVisitora, popisom gostiju smatra se i popis turista koji se vodi za pojedinu fizičku osobu koja pruža usluge smještaja u domaćinstvu.

6. Omogućiti gostu podnošenje pisanog prigovora u objektu i bez odgađanja pisanim putem potvrditi njegov primitak te omogućiti gostu podnošenje pisanog prigovora putem pošte, telefaksa ili elektroničke pošte, u objektu vidljivo istaknuti obavijest o načinu podnošenja pisanog prigovora, u pisanom obliku odgovoriti na prigovor u roku od 15 dana od dana zaprimljenog prigovora te voditi i čuvati evidenciju prigovora gostiju godinu dana od dana primitka pisanog prigovora.

7. Ako pruža usluge pansiona ili polupansiona, ispunjavati uvjete propisane posebnim propisima o hrani, osim postupka upisa u upisnik registriranih objekata u poslovanju s hranom.

8. Pružati ugostiteljske usluge koje su utvrđene rješenjem nadležnog ureda.

9. Prilikom oglašavanja i reklamiranja usluga i isticanja poruka u promidžbenim materijalima, iznajmljivač smije koristiti samo oznaku propisane vrste i kategoriju objekta koja je utvrđena rješenjem nadležnog ureda.

10. Iznajmljivaču je zabranjeno usluživanje, odnosno dopuštanje konzumiranja alkoholnih pića, drugih pića i/ili napitaka koji sadržavaju alkohol u objektu osobama mlađim od 18 godina, uz obvezu na vidljivom mjestu u objektu istaknuti oznaku o zabrani njihovog usluživanja, odnosno konzumiranja alkohola osobama mlađim od 18 godina.

11. Za svaki apartman u objektu izložiti plan evakuacije, na unutarnjoj strani ulaznih vrata ili u neposrednoj blizini. To može biti i tlocrt smještajne jedinice na kojem je potrebno označiti smjer izlaska iz apartmana ili zgrade, znakom „Izlaz-Exit“.

12. Istaknuti na vidljivom mjestu kutiju prve pomoći, jednu za čitavi objekt.

13. Iznajmljivač je dužan prijaviti turiste nadležnoj turističkoj zajednici. Iznajmljivač je dužan u roku od 24 sata po dolasku prijaviti turističkoj zajednici sve osobe kojima pruža uslugu noćenja, te u roku od 24 sata odjaviti njihov boravak. Prijava i odjava turista obavlja se putem izravnog pristupa sustavu eVisitor ili neposredno u nadležnoj turističkoj zajednici. On-line prijava: www.evisitor.hr

14. Iznajmljivač je dužan platiti godišnji paušalni iznos boravišne pristojbe. Paušal boravišne pristojbe plaća se prema registriranim osnovnim krevetima i ne ovisi o razdoblju obavljanja djelatnosti, niti o broju ostvarenih noćenja. Pomoćni kreveti oslobođeni su plaćanja paušalnog iznosa boravišne pristojbe. Paušalni iznos boravišne pristojbe uplaćuju se u tri jednaka obroka, s time da prvi obrok dospijeva 31. srpnja, drugi 31. kolovoza, a treći 30. rujna tekuće godine.
Izračun visine godišnjeg paušala boravišne pristojbe za Općinu Privlaka: broj kreveta (ili kamp jedinica) x 293,25 kn
Boravišna pristojba može se uplatiti uplatnicom na račun Turističke zajednice.
Primatelj: TZ Općine Privlaka
Broj računa primatelja: HR5810010051757404744
Model: 67
Poziv na broj odobrenja: upisuje se OIB iznajmljivača i šifra objekta
Opis plaćanja: Uplata paušalnog iznosa boravišne pristojbe

15. Iznajmljivač je dužan obračunati i platiti turističku članarinu turističkoj zajednici. Iznajmljivači na području Općine Privlaka plaćaju članarinu po stopi 0,14858%. Stopa članarine primjenjuje se na ukupni godišnji prihod ostvaren po osnovi pružanja usluga smještaja u domaćinstvu (umanjen za naplaćeni PDV – ako je iznajmljivač u sustavu PDV-a).
Obračun turističke članarine za područje Privlaka: ukupan prihod x 0,14858%
Podaci za plaćanje:
Primatelj: TZ Općine Privlaka
Broj računa primatelja: HR2010010051757427156
Model: 67
Poziv na broj odobrenja: upisuje se OIB iznajmljivača
Opis plaćanja: Uplata turističke članarine

Obveznici turističke članarine dužni su nadležnoj Poreznoj upravi (prema mjestu prebivališta) dostaviti obrazac TZ – obrazac obračun turističke članarine, najkasnije do kraja veljače za prethodnu godinu. Uz Obrazac TZ dužni su priložiti i dokaz o uplati razlike članarine po konačnim obračunu, ako je u vidu predujma uplaćeno manje članarine nego što je obračunato.

16. Iznajmljivač je dužan prijaviti se u Registar poreznih obveznika u roku 8 dana od dana izdavanja Rješenja – obrazac RPO-1. Način na koji se mogu oporezivati ugostiteljske usluge u domaćinstvu od iznajmljivanja:
• paušalno
• na način propisan za dohodak od samostalne djelatnosti prema podatcima iz poslovnih knjiga i evidencija,
• kao obveznik poreza na dobit
Dohodak koji ostvaruju građani od pružanja ugostiteljskih usluga u domaćinstvu može se oporezivati paušalno samo pod uvjetom da građanin nije obveznik PDV-a. Paušalni porez na dohodak plaća se prema registriranim osnovnim krevetima i ne ovisi o razdoblju obavljanja djelatnosti, niti o broju ostvarenih noćenja. Pomoćni kreveti oslobođeni su plaćanja paušalnog iznosa poreza. Porez se obračunava i uplaćuje prema mjestu prebivališta iznajmljivača. Uplate se vrše na temelju Rješenja Porezne uprave. Datumi dospijeća: 31.03., 30.06., 30.09. i 31.12.
Izračun godišnjeg paušala poreza za Privlaku: broj kreveta (ili kamp jedinica) x 255,00 kn
Napomena: svota godišnjeg paušalnog poreza na dohodak uvećava se za iznos prireza porezu na dohodak kada je prirez propisan gradskom ili općinskom odlukom prema prebivalištu ili uobičajenom boravištu poreznog obveznika poreza na dohodak.
Iznajmljivač koji pruža usluge u domaćinstvu, te na toj osnovi plaća porez na dohodak u godišnjoj paušalnoj svoti, mora voditi knjigu Evidencija o prometu (obrazac EP). Evidencija o prometu je evidencija o izdanim računima, a vodi se kronološki prema nadnevku izdanih računa, i to posebno za svaku kalendarsku godinu. Građanin-iznajmljivač kao porezni obveznik dužan je u Evidenciji o prometu na kraju svakog dana evidentirati sve izdane račune, bez obzira na to jesu li naplaćeni ili ne.

Privlaka, 01.01.2019.

 

Uredba o utvrđivanju visine boravišne pristojbe za 2019. godinu

Prikupljanje osobnih podataka radi evidentiranja u sustavu eVisitor

 

Korisni obrasci:

Cjenik u kn

Obrazac EP

Obrazac RPO-1

Obrazac TZ

Kućni red

Zahtjev za pružanje ugostiteljskih usluga u domaćinstvu

Odjava odobrenja za pružanje ugostiteljskih usluga u domaćinstvu

 

Ured državne uprave u Zadarskoj županiji

 

Korisne službe

Ured državne uprave u Zadarskoj županiji, Odjel za ugostiteljstvo i turizam, Josipa Strossmayera 20, 23000 Zadar, tel: 023/350-182, fax: 023/350-150; e-mail: turizam@udu-zz.hr; www.udu-zz.hr
Porezna uprava Zadar, Ante Starčevića 9, 23000 Zadar, tel. 023/201-711
Služba turističke inspekcije, Ispostava Zadar, Ivana Mažuranića 28, 23000 Zadar, tel. 023/235-681, 023/235-684, fax. 023/235-680
Carinska uprava, Carinarnica Zadar, Ivana Brčića 2, 23000 Zadar, tel. 023/282-300
PPS365 www.zadar.hr www.zadarbikemagic.com www.croatia.hr Welcome - obiteljski smještaj s oznakom kvalitete www.pointerstravel.com